Spelregels

De algemene voorwaarden van De Muziektuin
Dit document beschrijft de spelregels en voorwaarden voor muzieklessen bij De Muziektuin Zwolle. We hechten veel waarde aan een goede en transparante samenwerking met onze leerlingen (en hun ouders/verzorgers). Lees deze spelregels zorgvuldig door om volledig op de hoogte te zijn van wat u kunt verwachten.

Definities
De Muziektuin: De Muziektuin Zwolle en haar docenten, individueel geregistreerd bij de KvK.

Leerling: Degene met wie De Muziektuin een overeenkomst is aangegaan, ook wel de klant.

Partijen: Leerling en De Muziektuin samen.

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, offertes, overeenkomsten en producten onder of namens de naam ‘De Muziektuin’.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen door beide partijen.

2. Proefles en inschrijving
2.1 Voordat een leerling begint met reguliere muzieklessen, volgt hij/zij een proefles. Na deze proefles wordt in overleg bepaald of de docent en leerling met elkaar doorgaan.

3. Opzegging
3.1 Als een leerling aangeeft te willen stoppen, geldt er een opzegtermijn van één volledige kalendermaand. Dit houdt in dat wanneer een leerling bijvoorbeeld in januari aangeeft te willen stoppen, dat de maand februari nog volledig wordt afgemaakt. Strippenkaarten kunnen niet worden opgezegd.

3.2 In het geval dat pandemieën, natuurrampen of brand- of waterschade fysieke lessen onmogelijk maken, zal De Muziektuin de lessen online voortzetten. Voor online lessen geldt hetzelfde opzegtermijn als reguliere lessen.

4. Betalingsvoorwaarden
4.1 Het lesgeld wordt maandelijks gefactureerd. De exacte factuurdatum wordt bepaald door jouw docent.

4.2 De factuur dient betaald te worden binnen de betalingstermijn van 14 dagen.

4.3 Bij niet-betaling behoudt De Muziektuin zich het recht voor om verplichtingen op te schorten totdat de betaling is ontvangen.

4.4 Tarieven van alle lesvormen zijn aangegeven op https://demuziektuinzwolle.nl/tarieven/.

5. Afwezigheid/verzuim
5.1 Als een leerling een les mist, komt deze te vervallen zonder recht op restitutie van het lesgeld, tenzij anders toegelicht in dit artikel.

5.2 Op kwartaalbasis, wat neerkomt op een periode van drie maanden, heeft een leerling de mogelijkheid om één les te annuleren, met de optie om het lesgeld te restitueëren of de les op een ander tijdstip in te halen, onder de volgende voorwaarden:

  • De leerling dient minstens 24 uur van tevoren aan te geven dat de les niet bijgewoond kan worden.
  • In geval van ziekte dient de leerling dit uiterlijk op de lesdag vóór 09:00 uur door te geven.

Ter verduidelijking, de aangehouden kwartalen zijn januari tot en met maart, april tot en met juni, juli tot en met september, en oktober tot en met december.

5.3 Bij aanhoudende afwezigheid door ziekte of een zwangerschap van de leerling, zal De Muziektuin in nauw overleg met de betrokken leerling zoeken naar een geschikte oplossing. Wanneer een leerling meer dan vier achtereengesloten lessen mist, komen de kosten voor de daaropvolgende lessen (vanaf de vijfde gemiste les) te vervallen.

5.4 Wanneer een les of andere dienst van De Muziektuin vanwege ziekte van de docent niet kan plaatsvinden, krijgt de leerling de mogelijkheid om de les in te halen op een (tussen beide partijen overeengekomen) ander moment. Mocht er geen moment gevonden kunnen worden door beide partijen, wordt het lesgeld voor de gemiste les gerestitueerd.

6. Schoolvakanties en feestdagen
6.1. Gedurende de volgende schoolvakanties (regio-noord), komen de reguliere lessen te vervallen: voorjaarsvakantie, meivakantie, zomervakantie, herfstvakantie en kerstvakantie.

6.2. Tevens zullen er geen reguliere lessen plaatsvinden op de volgende officiële feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, Eerste en tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Eerste en tweede pinksterdag.

7. Aansprakelijkheid
7.1 De Muziektuin is niet verantwoordelijk voor blessures die voortvloeien uit het niet opvolgen van aanwijzingen van de docent, zoals gehoorbeschadiging. Onze docenten zullen tijdens het lesgeven benadrukken hoe blessures kunnen worden voorkomen.

7.2 Schade aan eigendommen van De Muziektuin veroorzaakt door de leerling wordt verhaald op de leerling.

8. Vijf- en tien-strippenkaarten
8.1 Een leerling kan kiezen voor flexibel in te plannen lessen door gebruik te maken van een 5- of 10-strippenkaart. Deze kaart dient in één keer te worden betaald via een door De Muziektuin gestuurde factuur. De lessen zijn geldig vanaf het moment van aanschaf gedurende een periode van zes maanden.

9. Overig
9.1 De Muziektuin behoudt zich het recht voor om onaangekondigde wijzigingen door te voeren met als doel de kwaliteit van de diensten en activiteiten te verbeteren.

9.2 Door de eerste factuur te voldoen, aanvaardt de leerling (indien meerderjarig) of de ouder/verzorger (indien minderjarig) de hierboven vermelde algemene voorwaarden en de consequenties die daaruit voortvloeien.